Marka Tescil

Marka nedir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 4’e göre ‘’Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.’’

Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

- Şirketler için imza sirküleri, şahıslar için kimlik fotokopisi
- Marka örneği
- Özel vekaletname (tarafımızdan hazırlanacaktır)
- Hizmet sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanacaktır)
- Başvuru ücreti

Başvuru ve Tescil Aşaması

Şekli koşullara uygun olarak başvurusu yapılan ve herhangi bir mutlak ret gerekçesi nedeniyle tamamen reddedilmeyen marka tescil başvuruları ilgili Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilirler. İlan süresi 2 aydır. 2 ay sonunda itiraz gelmediği takdirde markanın tescil edilmesine karar verilir. Tescil harcının yatırılmasından sonra Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka Koruma Süresi

Markanın koruma süresi 10 yıldır. 10 yılda bir yenilenerek koruma süresi uzatılabilir. Yenileme markanın koruma süresinin bittiği tarihten önceki 6 ay içinde yapılmalıdır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde ek ücret ödeyerek yenileme yapılabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Uluslararası Marka Tescil

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Koruma istenen ülkelerde ayrıca tescil edilmeleri gereklidir.

Marka ile İlgili Diğer İşlemler

Marka, miras, satış, devir, rehin, haciz, lisans, yenileme, bölünme, birleşme gibi işlemlere konu olabilir. Bu işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu siciline işlenmediği sürece geçersizdir.